شرایط کار – نوجوان

مبحث پنجم شرایط کار – نوجوان

شرایط کار نوجوان ماده 79) به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.

ماده 80) کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده میشود و

در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایشهای پزشکی قرار گیرد.

ماده 81) آزمایشهای پزشکی کارگر نوجوان حداقل باید سالی یکبار تجدید شود و مدارک مربوط در

پرونده استخدامی وی ضبط گردد پزشک در باره تناسب نوع کار با توانائی کارگر نوجوان اظهار نظر می کند

و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.

ماده 82) ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات معمولی کارگران است

ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.

ماده 83) ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک

و حمل بار با دست ، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.

ماده 84) در مشاغل و کارهائی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می شود

برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.

سرفصل بعدی: حفاظت فنی و بهداشت کار – کلیات

منبع: اداره کار

گذاشتن یک دیدگاه