شرایط کار – زنان

مبحث چهارم شرایط کار – زنان

شرایط کار زنان ماده 75) انجام کارهای خطرناک ، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد

مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است

دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شواریعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 76) مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا” 90 روز است و حتی الامکان 45 روز از این مرخصی

باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد برای زایمان توامان 14 روز به مدت مرخصی اضافه می شود.

تبصره 1) پس از پایان مرخصی زایمان ، کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با

تائید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می شود.

تبصره 2) حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

ماده 77) در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی ، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک

یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی بدون کسر حق السعی کار مناسب تر و سبکتری به او ارجاع می نماید.

ماده 78) در کارگاههائی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک،

پس از هر سه ساعت ، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می شود

و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط

به نگهداری کودکان ( از قبیل شیرخوارگاه ، و مهد کودک و ) را ایجاد نماید.

تبصره) آئین نامه اجرائی ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهد کودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور

تهیه و پس از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته می شود.

سرفصل بعدی: شرایط کار – نوجوان

منبع: اداره کار

گذاشتن یک دیدگاه